ค่าลงทะเบียนคนไทย

ประเภทการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนหน้างาน

ช่วงเวลาการลงทะเบียน

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑ พฤษภาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

สกุลเงิน

บาท

บาท

บาท

ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย๖,๐๐๐๗,๐๐๐๘,๐๐๐
ผู้เข้าร่วมงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย๖,๕๐๐๗,๕๐๐๘,๕๐๐
นักเรียน นักศึกษา*๔,๕๐๐๕,๐๐๐๕,๕๐๐
ผู้ติดตาม*
(สำหรับพิธีเปิดและงานเลี้ยงต้อนรับ)
๑,๒๐๐

* ขอสงวนสิทธ์สำหรับเสื้อล้านนาทั้งแบบชายและหญิง ให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ออนไลน์ เท่านั้น กรุณาเลือกไซส์ที่ถูกต้องตอนลงทะเบียน (นักเรียน นักศึกษาและผู้ติดตามไม่ได้รับเสื้อล้านนา) ** สำหรับลงทะเบียนแบบกลุ่ม (10 ท่านขึ้นไป) สามารถติดต่อได้ที่ registration@aflas2020.org

Workshop Rate

AFLAS 2020 Pre-Congress Workshop (As of 9 Dct 19)

Workshop Category
ค่าลงทะเบียน
โปรแกรม
Workshop 1: Monday-Tuesday 22-23 June 2020
(2 days including lunch and refreshments)
Advanced IACUC Training – International Perspective and Case Scenarios Discussion

Venue: Chiang Mai Ballroom 1, 2nd floor, Empress Convention Center

Limited 50 seats
๓,๐๐๐ บาทProgram Flyer
Workshop 2: Tuesday 23 June 2020
(Half day Morning + Networking lunch + Refreshment)
Housing, Care and Welfare of Göttingen Minipigs
(Sponsored by Ellegaard Göttingen Minipigs)

Venue: Chiang Mai Ballroom 2, 2nd floor, Empress Convention Center

Limited 50 seats
๑,๐๐๐ บาทProgram Flyer
Workshop 3: Tuesday 23 June 2020
(Practial Workshop Half Day Morning + Networking lunch + Refreshment)
Practical Workshop, Tool Kits – Experimental
Design in Preclinical Research Studies
(Sponsored by ICLAS)

Venue: Chiang Mai Ballroom 3, 2nd floor, Empress Convention Center

Limited 50 seats
๑,๐๐๐ บาทProgram Flyer

coming soon
Workshop 4: Tuesday 23 June 2020
(Interactive Workshop 2 hours with refreshment)
Interactive Workshop, Animal Selection and Reporting for Rigor and Reproducibility
(Sponsored by ICLAS)

Venue: Chiang Mai Ballroom 3, 2nd floor, Empress Convention Center

Limited 50 seats
๕๐๐ บาทProgram Flyer
Workshop 5: Tuesday 23 June 2020
(1 day + Networking Lunch + Refreshment)
A day with Zebrafish, the fastest growing research model (Sponsored by Tecniplast)

Venue: Chiang Mai Ballroom 4, 2nd floor, Empress Convention Center

Limited 50 seats
๑,๕๐๐ บาทProgram Flyer

coming soon
Workshop 6: Tuesday 23 June 2020
(Networking Lunch + Refreshment)
Rodent Anesthesia and Analgesia Workshop

Venue: Chiang Mai University
Faculty of Veterinary Medicine, Surgical Laboratory

Limited 24 seats
๖,๕๐๐ บาทProgram Flyer

Complimentary Congress gift
(a long sleeve Lanna-style shirt or blouse for gentelman and lady)

การแจ้งเตือน ลงทะเบียน

 • การแจ้งเตือนการลงทะเบียน ระบบจะยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ที่ทำการลงทะเบียนมาเท่านั้น โดยจะได้รับอีเมลยืนยันลงทะเบียนหลังจากที่ได้รับการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับท่านที่ชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงิน ระบบจะตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วัน
 • หากชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ, ส่วนต่างชำระได้ที่เคาท์เตอร์ลงทะเบียนในภายในงาน
 • ผู้เข้าร่วมงานที่ชำระค่าลงทะเบียนไม่ทันตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ ค่าลงทะเบียนจะปรับเป็นเรท onsite registration โดยอัตโนมัติ และสามารถชำระได้ที่เคาท์เตอร์ลงทะเบียนภายในงาน


การยกเลิกและการคืนเงิน

หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนและการทำเรื่องคืนเงิน สามารถส่งคำร้องได้ที่ registration@aflas2020.org


นโยบายการคืนเงิน

 1. ส่งคำร้องยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงิน ก่อน 30 เมษายน 2563 โดยจะได้รับค่าลงทะเบียนคืน 50 % (ยกเว้น ค่าบริการอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมจากการหักบัตรเครดิต เป็นต้น) และจะปิดรับคำร้องตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 2. ขบวนการดำเนินการคืนเงินจะเริ่มหลังจากงานประชุมได้เสร็จสิ้นไปแล้วเท่านั้น
 3. ระบบการคืนเงิน
  3.1 กรณีที่ชำระเงิน ตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วัน ทำการ ตามแต่เงื่อนของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต
  3.2 กรณีชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทางผู้จัดจะดำเนินผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ


ประกาศนียบัตร

ใบประกาศนียบัตร จะทำการส่งให้ผู้เข้าร่วมงานทาง อีเมลหลังจบงาน ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น